Christmas Concert

Daseul Kim - Bass

Dongcheol Won - Drums

Hyungjin Choi - Piano

Yooshin Kim - Keys

Eunyoung Choi - Voice

Kangwan Kim - Guitar